Adatkezelési tájékoztató


A megfelelő adatkezelési tájékoztató biztosítja a felhasználók számára az átlátható információkat az adatgyűjtési és -kezelési gyakorlatokról, elősegítve az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést és a felhasználói bizalmat a weboldalon.

Adatkezelési tájékoztató, általános szerződési feltételek

(Adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat)

Csalogány Orvosi Központ / Privátmed Kft., Budapest Skin Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 3. D. ép. 1. em. 2.


Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Privátmed Kft. és a Budapest Skin Kft. (a továbbiakban: Privátmed és Budapest Skin) által üzemeltetett Csalogány Orvosi Központ működése során az adatkezelést, amely ennek alapján a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő.


A Privátmed és a Budapest Skin fontosnak tartják az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkották a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a páciensek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról, céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.


A Privátmed és a Budapest Skin a hatályos jogszabályokban, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban adatvédelmi törvény) foglalt kötelezettségüknek eleget téve az alábbiakban tájékoztatják pácienseiket az adatkezelésről.


1. Az adatkezelő


Privátmed Kft. (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 3. D. ép. 1. em. 2.), Budapest Skin Kft. (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 3. D. ép. 1. em. 2.).


2. A kezelt adatok köre


A Privátmed és a Budapest Skin által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:


a.) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

b.) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

c.) önkéntesen beszogláltatott adatok: telefonszám, e-mail cím.


3. Az adatkezelés célja


A Privátmed és/vagy a Budapest Skin az érintettel az adat felvétele előtt közli(k), hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Az egyes űrlapokon a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a Privátmed és/vagy a Budapest Skin szolgáltatásainak igénybevétele, a páciens azonosítása, a Privátmed és/vagy a Budapest Skin és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kommunikáció, illetve kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.


Az egészségügyi és személyazonosító adatok esetében a Privátmed és a Budapest Skin az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint járnak el.


Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:


• az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

• a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,

• az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

• a népegészségügyi [16.§], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

• a betegjogok érvényesítése.


Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a páciens önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatokat a Privátmed és/vagy a Budapest Skin számára elérhetővé tegye. A páciens előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át. A megadott adatok kezelése az páciens önkéntes hozzájárulásával történik.


A regisztráció során – és így a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan – egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, anya neve, telefonszám.


A Privátmed és a Budapest Skin semmilyen szankciót nem érvényesítenek az olyan páciensekkel szemben, és nem részesítik hátrányban az olyan pácienst, akik a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadják. A Privátmed és a Budapest Skin jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a páciens által megadott összes adatra kiterjed.


4. Tájékoztatás az adatkezelésről, az adatkezelés időtartama


A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről pácienseinket egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A Privátmed és a Budapest Skin tájékoztatása kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.


Páciensünk kérésére személyes adatait módosítjuk, helyesbítjük, zároljuk, vagy töröljük rendszerünkből. Ez irányú kéréseiket levélben az alábbi levelezési címen: 1027 Budapest, Csalogány utca 3. D. ép. 1. em. 2., illetve e-mail-ben az info@csaloganyorvosikozpont.hu e-mail címen kérhetik. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelést a páciens hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók


A páciensek által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Privátmed és a Budapest Skin erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. A Privátmed és a Budapest Skin az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítják.


A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket.


A Privátmed és a Budapest Skin tudomással rendelkeznek arról, hogy az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés, vagy a megsemmisülés ellen.


Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


6. A páciensek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés


A Privátmed és a Budapest Skin kötelezettséget vállalnak arra, hogy pácienseik bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesznek közzé, amelyben tájékoztatják őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.


Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Privátmed és a Budapest Skin felhívják pácienseik figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.


Adatok törlése:

“Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig – a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén 40 évig – a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi meg.”


7. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek


Kérjük pácienseinket, amennyiben úgy érzik, hogy a Privátmed és/vagy a Budapest Skin megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.


Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy esetleges jogsértés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elérhetőségei az alábbiak:

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Weboldal: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Az alábbiakban tájékoztatjuk pácienseinket az adatalanyt védő további garanciákról:


Mindenkinek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és székhelyéről.


Mindenkinek joga van továbbá arra, hogy ésszerű időközönként és túlzott késedelem, vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási, vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.


Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.


Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


8. Egyebek


A Privátmed és a Budapest Skin fenntartják a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatukat megváltoztassák. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.


Az adatokat minden esetben a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján kezeljük.


A Privátmed és a Budapest Skin kötelezik magukat, hogy


• gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását,

• minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


A Privátmed és a Budapest Skin ezúton teszik közzé az adatvédelmi és -kezelési elveiket és politikájukat, amelyeket magukra nézve kötelező erővel ismernek el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit. A jelen szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítsuk, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


A Privátmed és a Budapest Skin az alábbiakban rögzített, személyes adatokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel vannak a gépi feldolgozás során


1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;

5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos, vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt;

7. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

8. A Privátmed és a Budapest Skin felelősségének kizárása:

Amennyiben a Privátmed és/vagy a Budapest Skin tudomást szerez arról, hogy páciense a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Privátmed és/vagy a Budapest Skin megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Privátmed és/vagy a Budapest Skin az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 9.

Évtizedes tapasztalattal és a legmagasabb színvonalon várjuk bőrgyógyászati vizsgálatra.

Foglaljon időpontot 1 perc alatt online, vagy keressen minket egyéb elérhetőségeinken.

Kapcsolat és elérhetőségek

Online időpontfoglaláshoz kattintson ide.

'THIS MONTH ONLY' DISCOUNT

Time Left for Sale:

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second
Cím

Budapest, Csalogány utca 3./D

I. emelet 2., 1027

Telefonszám
Nyitvatartás

Nyitvatartásunkért kattintson ide

Nyitvatartás

Hétfő: 16:00 - 20:00

Kedd: előjegyzés szerint

Szerda: előjegyzés szerint

Csütörtök: 17:00 - 20:00

Péntek: 10:00 - 17:00Valódi empátia

Évtizedes tapasztalat

Prémium környezet

Kérdése van? Írjon üzenetet és 2 munkanapon belül válaszolunk.
Csalogány Orvosi Központ logó

Gyógyító és esztétikai bőrgyógyászat. Tudományos igényességgel.

Elérhetőség & jog

+36 (30) 652 4246

info[kukac]csaloganyorvosikozpont.hu


Csalogány Orvosi Központ © 2024 | Minden jog fenntartva.